Tin Tức Môi Trường

Nâng cao các hiệu quả về khai thác, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước

Nâng cao các hiệu quả về khai thác, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước

Bắt đầu từ ngày 1/1/2013, Luật Tàn Nguyên nước bắt đầu có hiệu lực. Qua hơn 8 năm, Luật tài nguyên đi vào trong cuộc sống đã góp phần rất quan trọng đối với  công tác và quản lý nhà nước đối với vấn đề tài nguyên nước, chấp hành các quy định luật, nhận thức của tổ chức và cá nhân để có thể nâng cao được hiệu quả trong khai thác, dùng cũng như bảo vệ về tài nguyên nước cũng như từng bước nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nước để phát triển xã hội và kinh tế.

Nhưng trước tình trạng về suy thoái và ô nhiễm nước ngày càng nghiêm trọng và gia tăng, công tác quản lý trên thực tế vẫn còn giao thoa và chồng chéo với nhau, chưa có sự thống nhất rõ ràng, các vấn đề về phát sinh ở trong thực tiễn cần phải quản lý nhưng lại chưa có được các quy định ở trong luật nên vẫn vướng mắc nhiều, gặp nhiều bất cập chưa giải quyết được một cách triệt để theo đúng yêu cầu trên thực tiễn, cần sửa đổi và bổ sung.

Để có được cơ sở về đánh giá tốt nhất việc thi hành luật Tài nguyên nước cũng như phát hiện ra các vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân đề xuất việc xây dựng các hồ sơ về lập đề nghị cho xây dựng các dự án Luật, phương hướng về bổ sung và sửa đổi cũng như hoàn thiện Luật theo đúng quy định từ Luật  ban hành văn bản các quy phạm pháp Luật…

Nội dung về tổng kết và đánh giá về tập trung tình hình về triển khia về thi hành các Luật trong Luật tài nguyên nước vào năm 2012 theo mỗi nội dung quy định ở trong luật gồm có:

  • Đề xuất và kiến nghị các nội dung cần sửa đổi và bổ sung các điều luật, gồm có: đề xuất nội dung Luật Tài Nguyên nước phải sửa đổi, đề xuất, bổ sung và bổ sung văn bản liên quan, đề xuất chính sách nội dung mới cần quy định Luật Tài nguyên nước để có thể đáp ứng được yêu cầu trên thực tế.
  • Những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thi hành luật cũng như nguyên nhân, các biện pháp về khắc phục, gồm có các vướng mắc, khó khăn, hạn chế và bất cập ở trong công tác thi hành luật, nguyên nhân, hạn chế, vướng mắc, bất cập ở trọng quy định luật.
  • Tiến hành xây dựng pháp luật Tài nguyên nước hoàn thiện, điều tra, quy hoạch về tài nguyên nước, dùng tài nguyên, chóng và phòng cũng như khắc phục các hậu quả gây ra từ nước, tìa chính tài nguyên nước.

Như vậy, nếu như sửa đổi Luật tài nguyên nước sẽ giúp nâng cao các hiệu quả về khai thác, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước, đảm bảo nguồn nước sạch tốt hơn.

Nguồn: Tổng hợp

Quảng cáo

%d bloggers like this: